Koos Tiemersma (1)

Kijk voor meer informatie over Koos Tiemersma op
 persoonlijke website 
Mette kriget op har fjirtichste oanstriid om yn har fammensjierren te dûken. Al gau sit se wer midden yn it ferline... Friestalig.
€ 10,00