Wieke de Haan (4)

Kijk voor meer informatie over Wieke de Haan op
Website van de auteur
Ferhalen oer it inerlik en uterlik fan Fryske froulju. Mar ek in boek oer de ynfloed fan heiten op dochters, oer beauty en glamour, de frouljusbeweging, it hawwen fan rimpels, it glêzen plafond, it belang fan it Frysk. Friestalig
€ 8,25
Hylke Speerstra dy't jo foarlêst, dan komt de winter wol hiel tichtby. Of Sjoerd Bottema, mei syn swiere, suver broeierige stim, dy't it âlde jier útsitte lit... Huverje mei.
€ 5,00
Humoristyske ferhalen oer plastuiten, stofsûgers, kontaktadvertinsjes, fetslobberjen, weblogjende froulju, mobyltsjes, OMO-relaasjes en hygiëne op feestjes. Friestalig
€ 6,75
Ferhaleboek foar froulju dy't de uterste hâldberheidsdatum naderje, passearje of út 'e wei gean wolle. Friestalig.
€ 6,75
11 april 2014:
Nieuw bij Luisterrijk! Fries cabaret van onder meer Teake van der Meer, Gerben van der Zwaag en Piet Braam. Ook nieuw zijn de educatieve luisterboeken van Disky, zowel in het Nederlands als het Engels.