Wieke de Haan (3)

Kijk voor meer informatie over Wieke de Haan op
 persoonlijke website 
Ferhalen oer it inerlik en uterlik fan Fryske froulju. Mar ek in boek oer de ynfloed fan heiten op dochters, oer beauty en glamour, de frouljusbeweging, it hawwen fan rimpels, it glêzen plafond, it belang fan it Frysk. Friestalig
€ 8,25
Humoristyske ferhalen oer plastuiten, stofsûgers, kontaktadvertinsjes, fetslobberjen, weblogjende froulju, mobyltsjes, OMO-relaasjes en hygiëne op feestjes. Friestalig
€ 6,75
Ferhaleboek foar froulju dy't de uterste hâldberheidsdatum naderje, passearje of út 'e wei gean wolle. Friestalig.
€ 6,75
8 juli 2016:
Disky introduceert een aantal klassieke verhalen als hoorspel. Luister naar Schateiland, David Copperfield, Reis om de wereld in 80 dagen en 20.000 mijlen onder zee. Ook nieuw is het hoorcollege Het hiernamaals van Etienne Vermeersch. Voor Friestaligen hebben we een aantal nieuwe luisterboeken van Teake van der Meer.