fries (109)

Ferhalen oer it inerlik en uterlik fan Fryske froulju. Mar ek in boek oer de ynfloed fan heiten op dochters, oer beauty en glamour, de frouljusbeweging, it hawwen fan rimpels, it glêzen plafond, it belang fan it Frysk. Friestalig
€ 8,25
Mit Een brogge van glas het Johan Veenstra een indrokwekkend en ontroerend boek schreven dat ongetwiefeld op een protte lezers grote indrok maeken zal. Stellingwerfs.
€ 7,50
20 verhalen in het West-Friesch, gelezen door Theo Koomen, afgewisseld met 4 liedjes gezongen door Kees Stet
€ 9,95
Een klein uur Friese humor om naar te luisteren. Hoogtepunten uit het programma van Teake van der Meer, Minze Dyksma en Griet Wiersma.
€ 9,95
Balansearjend op it snijflak fan lân en see leit Einum, in buertskip yn in lânskip fan boulannen mei op de achtergrûn in him yn rap tempo útwreidzjend havengebiet. Friestalig
€ 10,00
Deze uitgave bevat alle door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten uit de bundel Evening / Equinox.
€ 8,00
Fan Duveldrek nei Hoarnestreek, in boek mei folksferhalen út Frjentsjerteradiel, optekene en foarlêzen troch Jetske Bilker, Neeltje Bonnema en Mindert Wijnstra. Friestalig
€ 7,50
Yn Bylsma syn kremearkes wurdt de lêzer net allinne de mearkewrâld ynlutsen, mar ek op absurdistyske wize konfrontearre mei de wrâld fan hjoed. Friestalig
€ 7,50
De aventueren fan Durk Snoad en syn singeliere húshâlding, it bêst ferkochte boek út de Fryske literatuer. Friestalig.
€ 8,25
In magysk en tige spannend fantasyferhaal yn it sjenre young adult fiction fan de hân fan de populêre skriuwster Kathy Reichs. Friestalig
€ 10,00
Seis ferhalen en in oersetting, live opnommen op de Horrortour fan Regaad. Friestalig
€ 4,00
Yn dit boek binne seis ferhalen oer de tûke speurder Mentha Minnema byinoar brocht. Bern hiene ideeën foar de plot oandroegen en doe binne de trije skriuwers oan it wurk gien. Friestalig. Leeftijd: 9+
€ 4,00
Dyn bêste freon ferhuzet en dyn suster Lidewij is der wis fan dat in seurderige âldman neist dy komt te wenjen. It pakt hiel oars út. Friestalig. Leeftijd: 10+
€ 6,00
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Piet Braam: Frou Hoekstra, Nocht oan libben, Hendrikje fan Lammerts Durkje, Minsken dy bin op 'e rin, Fan'e leafde moat ik't ha
€ 9,95
De hoogtepunten uit het prachtige repertoire waarmee Gerben van der Zwaag, alias Siebren's Matsje het Friese publiek onbedaarlijk heeft laten lachen.
€ 9,95