fries (109)

Jelke hâldt fan keatsen. Hy kin it goed, mar is ek bloedfanatyk! Gauris wint er de krânse, mar hy moat der wol hiel wat foar oer ha: in soad traine, gjin feestjes, betiid op bêd... Friestalig. Leeftijd: 10+
€ 5,50
Sympoasium ûnder de titel 'Alde Meuk?' mei trije lêzings oer klassikers yn de Fryske literatuer. Friestalig
€ 6,00
Sietse de Vries skriuwt misdiedferhalen dy't jo net mear dellizze as jo ienris begûn binne te lêzen. 'Kûgels foar Kant' is spannend en hâldt tagelyk de maatskippij oan it begjin fan de 21ste ieu kritysk tsjin it ljocht. Friestalig
€ 9,00
Hear Heimo - in regionale kening yn Romeinske tsjinst, rêdt Kuneara fan de marteldea en nimt har mei nei syn fersterke boarch op de Heimenberch. Friestalig
€ 6,00
Auteur Hylke Speerstra leest in het Fries een selectie van verhalen voor uit zijn boek 'De oerpolder'. Tsien ferhalen, foarlezen troch Hylke Speerstra. Friestalig.
€ 11,95
Dizze sfearfolle roman smyt de lêzers werom op harren eigen gefoelens fan langst en dreamen en fan mooglikheden ta treast. Friestalig.
€ 7,50
Literatuer yn lytse talen; fiif romans fan ien fan de ynfloedrykste Fryske romanskriuwers fan de 20ste ieu; de berneliteratuer fan no en yn de takomst, en in nijsgjirrige streaming fan realistyske skriuwers. Friestalig
€ 7,50
Literatuer yn lytse talen. Skriuwe yn in minderheidstaal, wat betsjut dat? Friestalig
€ 5,00
Dien wurk. De fiif romans fan Koos Tiemersma. Friestalig
€ 5,00
Fryske berneliteratuer. Ûntjouwing en foarútsjoch oan de hân fan de lêste 20 jier. Friestalig
€ 5,00
Raffelich realisme. Nije streaming fan in jonge generaasje skriuwers. Friestalig
€ 5,00
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van The Musicals: Yn 'e disco, Lytse Teake fertelt troch, Oan de kaai yn Harns, Dat is us Fryslan, Jantje suster fan Antje, Sjoeke fan it tsjukelan
€ 9,95
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer en liedjes van The Musicals: Teake op 'e tekst, De keapjejue ut de westerein, Appy in tsjinst, Skots-skeef Fryslan troch, Tukelteamen mei Teake, Eutse dei op'e nij
€ 9,95
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Jan & Johan: Waldsang, Introduktie, Stress, Ik kom uut Fryslan, Auke Orgel, Fryslan Boppe medley
€ 9,95
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van The Musicals: In runtsje Fryslân, Matsje fan Jan, It buthusbankje, Jan by de specialist, Jou my in kans
€ 9,95