fries (109)

03-12-2009
Humoristyske ferhalen oer plastuiten, stofsûgers, kontaktadvertinsjes, fetslobberjen, weblogjende froulju, mobyltsjes, OMO-relaasjes en hygiëne op feestjes. Friestalig
€ 6,75
19-12-2008
Ferhaleboek foar froulju dy't de uterste hâldberheidsdatum naderje, passearje of út 'e wei gean wolle. Friestalig.
€ 6,75
24-01-2012
In luftige parody op de Ilias fan Homearus, yn prachtige, steatlike taal mei bysûndere taalfynsten wurde piipjende mûzen en kwêkjende kikkerts foarinoar oer set. Friestalig
€ 5,00
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Griet Wiersma: Praatsje, Roaske, Jouke Joukje, Corinna en Sjut, Ooh Jaap
€ 9,95
24-01-2012
De 14-jierrige Freya is op Curaçao. Se komt yn 'e kunde mei Guido. Ienkear werom yn Nederlân fernimt se dat de fakânsje net sûnder gefolgen bleaun is. Friestalig. Leeftijd: 12+
€ 6,75
14-05-2013
Sympoasium mei in ynlieding en trije lêzings oer de see yn de Fryske literatuer. Friestalig
€ 6,00
19-12-2008
Boppe wetter kommen brieven fan har mem binne foar Auck Peanstra oanlieding om de oantinkens oan it plak fan har jeugd op te skriuwen. Friestalig.
€ 8,25
11-03-2009
Skoare by FC Top giet oer de talintfolle David en Jeffrey, dy't gek binne fan fuotbal. Op in dei komt in scout fan it grutte FC Top út de stêd te sjen. Friestalig. Leeftijd: 9+
€ 5,00
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer: Praatsje, Teake mei de dogkar, Op'e camping, Slotpraatsje
€ 9,95
11-10-2009
Bloemlezing uit de verhaaltjes in het Leewarders die Anne Feddema in 1985-1991 en 2002-2006 wekelijks voorlas op Omrop Fryslân. Bloemlezing úte ferhaaltsjes die Anne Feddema wekeleks foorlas op Omrop Fryslân.
€ 6,00
22-05-2009
Spegelspreuk is in spannend aventoer oer de freonskip tusken in ûndernimmend prinske en syn lakei, Lodelakei. Friestalig. Leeftijd: 9+
€ 6,00
10-10-2008
Mette is gek op kompjûters. Se komt yn de kunde mei in firus dat samar fan de digitale de echte wrâld ynglidet. Friestalig. Leeftijd: 9-12
€ 5,00
27-06-2009
Op yngeande wize is yn dizze roman beskreaun wat oer de frou dy't samar fan in sûn minske yn in kankerpasjinte wurdt en har neisten hinne komt en wat it betsjut fierder libje te moatten 'sûnder garânsje'. Friestalig
€ 8,25
24-03-2014
Opname uit 1980 van het programma Tachtich yn’e bocht van cabaretier Rients Gratama. Met liedjes en sketches in het Fries.
€ 9,95
24-03-2014
Registratie van Friese cabaretvoorstelling Teake Set Troch. Een heel uur Friese humor om naar te luisteren.
€ 9,95