fries (109)

01-05-2014
In ferhaal foar jong en âld oer Fryske minsken dy't har libben ynsetten foar meiminsken. Friestalig
€ 10,00
26-05-2008
Aksjeboek foar bern, mei ferskes en ferhaaltsjes. Friestalig. Leeftijd: 4+
€ 10,00
24-03-2014
Opname uit 1999 van het programma 'Troch de jierren hinne' van Teake van der Meer, met medewerking van Piet Braam. Liedjes en sketches in het Fries.
€ 9,95
14-02-2011
Koarte ferhalen dy't yn it waadgebiet spylje. Durk van der Ploeg jout in sfearfolle ympresje fan it lânskip en fan de faak wat iensume personaazjes dy't syn ferhalen befolkje. Friestalig
€ 8,25