fries (109)

In ferhaal foar jong en âld oer Fryske minsken dy't har libben ynsetten foar meiminsken. Friestalig
€ 10,00
Aksjeboek foar bern, mei ferskes en ferhaaltsjes. Friestalig. Leeftijd: 4+
€ 10,00
Opname uit 1999 van het programma 'Troch de jierren hinne' van Teake van der Meer, met medewerking van Piet Braam. Liedjes en sketches in het Fries.
€ 9,95
Koarte ferhalen dy't yn it waadgebiet spylje. Durk van der Ploeg jout in sfearfolle ympresje fan it lânskip en fan de faak wat iensume personaazjes dy't syn ferhalen befolkje. Friestalig
€ 8,25