Kantsjeboard op Kurasao

Kantsjeboard op Kurasao

De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhanne projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr't it aventoer om 'e hoeke leit. Friestalig. Leeftijd: 9+

Serie

Auteur

Auck Peanstra

Spreker

Auck Peanstra

Speelduur

2 uur 39 min

€ 6,00

Beschrijving

De Traveliers is in searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhanne projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr't it aventoer om 'e hoeke leit.

Mei in stampende pineholle wurdt Hidde wekker. Syn mûle fielt droech oan en hy hat slim toarst. Fernuvere sjocht er om him hinne. Alles is wazich. ‘Wêr binne we?’ Alhoewol’t it skimerich is, wit er dat de nacht foarby is. Troch de yngong skynt it sinneljocht, it docht him sear oan de eagen. De grûn dêr’t er op leit, is kâld en hurd, rotsen! De lucht fielt damp oan, Hidde huveret. Dan sjocht er nei syn suske. Dy leit mei de eagen ticht njonken him. ‘Fardau! Fardau!’

De serie De Traveliers is in juni 2010 bekroond met de 'Bongelboekepriis foar jeugdliteratuer' van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Details

Imprint

Afûk

Uitgever

Audiofrysk

Publicatiedatum

24 januari 2012

ISBN

9789460380617

Taal

Fries

Speelduur

2 uur 39 min

Bestandsgrootte

166 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur

Auck Peanstra (Aukje Hoogland-Peenstra) (1954) die de oplieding ta beukerliedster en helle de L.U.-akte Frysk. Se wurket as skoaljuffer yn it basisûnderwiis. Op dit stuit (2007) oan de IBS Martenaskoalle yn Bitgummole.

Auck Peanstra is benammen bekend as skriuwster fan berneboeken mar se skriuwt ek wolris foar folwoeksenen. Njonken it proaza dat se skriuwt wurke se as skriuwster ek mei oan de learmetoade Frysk foar it basisûnderwiis: Studio F. Fierder is se ien fan de skriuwsters fan de Tomke-boekjes. Ek skriuwt se - al of net yn de mande mei oaren - revueteksten. Se wurdt gauris frege as ferhaleferteller.

Meer auteur Auck Peanstra Bekijk alles

Fries It goud fan de Aboriginals
€ 5,50
Fries Sitebuorren, myn eigen paradys
€ 8,25
Fries Tomke yn `e bistetún

Tomke yn `e bistetún

Auck Peanstra, Riemkje Hoogland-Pitstra

€ 10,00

Meer spreker Auck Peanstra Bekijk alles

Fries It goud fan de Aboriginals
€ 5,50
Fries Sitebuorren, myn eigen paradys
€ 8,25
Fries Tomke yn `e bistetún

Tomke yn `e bistetún

Auck Peanstra, Riemkje Hoogland-Pitstra

€ 10,00