It is foar de hearen

It is foar de hearen

Oan de ein fan de fyftjinde ieu is der rûnom yn Fryslân striid. De Skieringers fjochtsje tsjin de Fetkeapers. En dan ha je noch de hearen fan de ferskillende stêden: se rôvje en plonderje as se de kâns krije. Friestalig. Leeftijd: 10+

Auteur

Anny de Jong

Spreker

Anny de Jong

Speelduur

2 uur 51 min

€ 6,00

Beschrijving

Oan de ein fan de fyftjinde ieu is der rûnom yn Fryslân striid. De Skieringers fjochtsje tsjin de Fetkeapers. En dan ha je noch de hearen fan de ferskillende stêden: se rôvje en plonderje as se de kâns krije. Wa wurdt de baas yn Boalsert? Mei haakbussen (grutte gewearen) en kanonnen fjochtsje se derom. Op libben en dea!
Yn dy roerige tiden slute Harm en Peke freonskip, al soene se eins fijannen fan elkoar wêze moatte.

‘Harm, wolsto de mannen har beurs ôfnimme?’
Harm rint nei de keaplju ta en stekt de hân út. Ien fan de mannen sjocht Harm skerp oan.
‘Wachtsje ris, bisto net dy feint yn dy herberge fan Boalsert? Wis, do bist it. Dat mist my net. Wat foar gemien spultsje spilesto, maat?’
Lilk pakt er Harm yn syn wammes. ‘Do smoarge ferrieder, do...’
‘Loslitte!’ De stim fan Tsjerk Walta bolderet troch de seal. ‘De sinten en fluch in bytsje.’
Stadich helje de mannen de beurs ûnder de jas wei. Wegerje hat gjin sin, mar it is dúdlik dat se it mei grutte tsjinsin dogge. De beide mannen sjogge ferachtlik nei Harm, wylst er de beurzen oankriget. Harm leget it jild mei in reade holle op de tafel. It wurd ferrieder sangeret him troch de holle. Hy is in ferrieder. In ferrieder?


Inhoud
1. Ynlieding
2. In berntsje mei twa hollen
3. In heksehan
4. Gjin tiid om in krus te slaan
5. De kop fan de romp
6. In goede reis nei hus
7. Yn it latyn
8. Skytmerakels
9. In fyftjinstiens muorre
10. Stoke dy oven
11. Sa machtich as de miggen
12. Feinten fan de hear
13. Ast de pomp melkst komt der ek wat ut
14. Oer myn lyk
15. Wer ien minder
16. De seine meinimme
17. Sile blinder
18. Wylde meunsters op de muorren
19. Folslein rjochtop
20. It is foar de hearen
21. Wat betsjut dat wurd

Details

Imprint

Afûk

Uitgever

Audiofrysk

Publicatiedatum

25 september 2014

ISBN

9789460380983

Taal

Fries

Speelduur

2 uur 51 min

Bestandsgrootte

156 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur

Anny de Jong waard yn 1946 berne yn Tsjerkwert. Se learde oan de kristlike kweekskoalle te Snits ta ûnderwizeres. Neidat se slagge wie, wurke se fiif jier as ûnderwizeres yn Gaasterlân. Dêrnei krige se in beneaming oan de kristlike basisskoalle yn Bûtenpost, dy skoalle is se dêrnei trou bleaun. Se wennet mei har hûn en in tal siameeske katten yn Kollum.

Meer auteur Anny de Jong Bekijk alles

Fries De Traveliers - Spoaren!
€ 6,00
Fries De Traveliers - In flitsend hûntsje
€ 6,00
Fries Help... in hûn

Help... in hûn

Anny de Jong

€ 6,00
Fries De Traveliers - Yslik Aktyf
€ 5,50

Meer spreker Anny de Jong Bekijk alles

Fries De Traveliers - Spoaren!
€ 6,00
Fries De Traveliers - In flitsend hûntsje
€ 6,00
Fries Help... in hûn

Help... in hûn

Anny de Jong

€ 6,00
Fries De Traveliers - Yslik Aktyf
€ 5,50