Hylke Speerstra (5)

Kijk voor meer informatie over Hylke Speerstra op
 persoonlijke website 
03-12-2009
Yn dit boek mei nije iisferhalen wurdt de lêzer meisleept op in spannende winterreis. Ûnder him heart er it skrassen fan de redens en it kreakjen fan it iis. Der glydt in hiele ieu oan him foarby. Friestalig
€ 9,00
14-05-2013
Yn De treastfûgel folget Hylke Speerstra it spoar fan twa famyljes út Hichtum. Friestalig
€ 9,00
03-02-2012
Jabik en Dieuwertje, skippers op in kontenerskip foar it Europeeske binnenwetter, kinne net mear farre fanwege de froast en brûke it stillizzen om te trenen foar de alvestêdetocht. It sil in bar aventoer wurde...
€ 5,00
22-02-2008
Auteur Hylke Speerstra leest in het Fries een selectie van verhalen voor uit zijn boek 'De oerpolder'. Tsien ferhalen, foarlezen troch Hylke Speerstra. Friestalig.
€ 11,95
11-03-2009
De grutte Fryske iiskampioenen fan de koartebaan wiene ferneamd. It wiene manlju en froulju dy't yn it begjin fan de 20ste ieu soms in hiele buorkerij mei lân en fee byelkoar rieden. Friestalig.
€ 10,00