Koos Tiemersma (1)

Kijk voor meer informatie over Koos Tiemersma op
 persoonlijke website 
10-10-2008
Mette kriget op har fjirtichste oanstriid om yn har fammensjierren te dûken. Al gau sit se wer midden yn it ferline... Friestalig.
€ 10,00