Greet Andringa (3)

13-03-2010
'De diggels fan Che' is it debút fan Greet Andringa. Har sfearfol proaza, fol subtile observaasjes fan minsken en situaasjes sil in soad harkers yn 'e besnijing krije. Friestalig
€ 6,75
03-05-2012
Literatuer yn lytse talen; fiif romans fan ien fan de ynfloedrykste Fryske romanskriuwers fan de 20ste ieu; de berneliteratuer fan no en yn de takomst, en in nijsgjirrige streaming fan realistyske skriuwers. Friestalig
€ 7,50
03-05-2012
Dien wurk. De fiif romans fan Koos Tiemersma. Friestalig
€ 5,00