fries (113)

20-04-2017
Deze uitgave bevat vier bundels met door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten. Let op: de bundels zijn ook los verkrijgbaar.
€ 19,00
20-04-2017
Deze uitgave bevat alle door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten uit de bundel Lytse jonge en oare gedichten / Kleine jongen en andere gedichten.
€ 8,00
20-04-2017
Deze uitgave bevat alle door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten uit de bundel Fan oer see en fierder / Platina de zee.
€ 8,00
20-04-2017
Deze uitgave bevat alle door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten uit de bundel De foardrachten / De voordrachten.
€ 8,00
10-06-2016
In magysk en tige spannend fantasyferhaal yn it sjenre young adult fiction fan de hân fan de populêre skriuwster Kathy Reichs. Friestalig
€ 10,00
10-06-2016
Balansearjend op it snijflak fan lân en see leit Einum, in buertskip yn in lânskip fan boulannen mei op de achtergrûn in him yn rap tempo útwreidzjend havengebiet. Friestalig
€ 10,00
28-12-2015
20 verhalen in het West-Friesch, gelezen door Theo Koomen, afgewisseld met 4 liedjes gezongen door Kees Stet
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer: Praatsje, Teake mei de dogkar, Op'e camping, Slotpraatsje
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Griet Wiersma: Praatsje, Roaske, Jouke Joukje, Corinna en Sjut, Ooh Jaap
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Griet Wiersma: Oanwennig, Intro, Bernetiid, Geale en de hondsrugroute, Us Fryslan, Wietske assistente, Seemansbestean
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van The Musicals: Yn 'e disco, Lytse Teake fertelt troch, Oan de kaai yn Harns, Dat is us Fryslan, Jantje suster fan Antje, Sjoeke fan it tsjukelan
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer en liedjes van The Musicals: Teake op 'e tekst, De keapjejue ut de westerein, Appy in tsjinst, Skots-skeef Fryslan troch, Tukelteamen mei Teake, Eutse dei op'e nij
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Jan & Johan: Waldsang, Introduktie, Stress, Ik kom uut Fryslan, Auke Orgel, Fryslan Boppe medley
€ 9,95
24-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Piet Braam: Frou Hoekstra, Nocht oan libben, Hendrikje fan Lammerts Durkje, Minsken dy bin op 'e rin, Fan'e leafde moat ik't ha
€ 9,95
24-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Piet Braam: De jeugd, Hat it libben doel, De barchen, Libbensrin, Jan en Mat in 't bobbelbad, Heal wize pake
€ 9,95