fries (113)

24-03-2014
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Griet Wiersma, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Teake van der Meer. Die gebeurtenis gaat niet ongemerkt voorbij.
€ 9,95
17-09-2012
Alice is al oer de hûndert jier, mar se is noch altyd fris, fleurich en libben en noch altyd oarsaak fan bewûndering en fermeits foar bern. Sa skreau Tiny Mulder yn har ynlieding yn 1964. Friestalig. Leeftijd: 10+
€ 6,00
26-09-2014
Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it prachtige dat Spaanse dichters troch de ieuwen hinne skreaun hawwe, yn krêftige, linige fersrigels. Friestalig
€ 6,75
03-12-2009
Mei Bollman en Bollman stelt Marga Claus as earste it beladen ûnderwerp 'crossdressing' of travesty yn de Fryske literatuer oan 'e oarder. Friestalig
€ 9,00
03-12-2009
De keatsfedette Johannes Brandsma fertelt net inkeld oer it keatsen, mar ek oer de saken dêr omhinne en hoe't it syn libben behearske. Friestalig
€ 6,75
26-05-2008
In magysk ferhaal oer in lytse frijheidsstrider. Een magisch verhaal over de laatste vrijheidsstrijder. Friestalige versie van de Gebroeders Leeuwenhart. Leeftijd: 9+
€ 13,99
13-03-2010
'De diggels fan Che' is it debút fan Greet Andringa. Har sfearfol proaza, fol subtile observaasjes fan minsken en situaasjes sil in soad harkers yn 'e besnijing krije. Friestalig
€ 6,75
20-04-2017
Deze uitgave bevat alle door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten uit de bundel De foardrachten / De voordrachten.
€ 8,00
19-12-2008
Dit is allegear fergiene gloarje. Mear as it oantinken oan it grutte ferline is net bleaun. En tsjustere skiednissen, dêr't nimmen graach oer praat. Friestalig.
€ 6,00
13-03-2010
Guon boeken hearre ta de kearn fan de literatuer. De Fûke fan Rink van der Velde (1932-2001) is sa’n boek. Friestalig
€ 6,75
03-05-2011
It mearke fan Bilbo Balsma, in hobbit dy't ynbrekker wurdt en yn sân hasten mei dwergen en de tsjoender Gandalf op 'en paad moat om in legindaryske dwergeskat ûnder de wjukken fan in draak wei te stellen. Friestalig
€ 10,00
03-12-2009
Yn dit boek mei nije iisferhalen wurdt de lêzer meisleept op in spannende winterreis. Ûnder him heart er it skrassen fan de redens en it kreakjen fan it iis. Der glydt in hiele ieu oan him foarby. Friestalig
€ 9,00
13-06-2014
3 Mearkes yn it Frysk: 'Lyts Tumke', 'De kikkert ut de wetterput' en 'De kat mei learzens oan'. Friestalig. Leeftijd: 4+
€ 7,95
11-10-2009
Tsjalling en Anne geane mei op tiidreis, werom nei de terpetiid, werom nei de midsieuwen en dan is der noch in tredde reis nedich, werom nei de 17de ieu. Leeftijd: 9+
€ 5,00
10-10-2008
Mette kriget op har fjirtichste oanstriid om yn har fammensjierren te dûken. Al gau sit se wer midden yn it ferline... Friestalig.
€ 10,00