fries (113)

14-02-2011
Dizze útjefte befettet alle gedichten en oersettingen út de bondels 'De weromkommer yn it ûnlân', 'In waarm wek altyd', 'Under fearne goaden', 'Fangst fan ’e demoandolfyn' en 'Sprankeskyn'. Friestalig.
€ 8,25
02-05-2012
Ferhalen oer it inerlik en uterlik fan Fryske froulju. Mar ek in boek oer de ynfloed fan heiten op dochters, oer beauty en glamour, de frouljusbeweging, it hawwen fan rimpels, it glêzen plafond, it belang fan it Frysk. Friestalig
€ 8,25
19-12-2008
Mit Een brogge van glas het Johan Veenstra een indrokwekkend en ontroerend boek schreven dat ongetwiefeld op een protte lezers grote indrok maeken zal. Stellingwerfs.
€ 7,50
28-12-2015
20 verhalen in het West-Friesch, gelezen door Theo Koomen, afgewisseld met 4 liedjes gezongen door Kees Stet
€ 9,95
24-03-2014
Een klein uur Friese humor om naar te luisteren. Hoogtepunten uit het programma van Teake van der Meer, Minze Dyksma en Griet Wiersma.
€ 9,95
10-06-2016
Balansearjend op it snijflak fan lân en see leit Einum, in buertskip yn in lânskip fan boulannen mei op de achtergrûn in him yn rap tempo útwreidzjend havengebiet. Friestalig
€ 10,00
20-09-2012
Deze uitgave bevat alle door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten uit de bundel Evening / Equinox.
€ 8,00
22-05-2009
Fan Duveldrek nei Hoarnestreek, in boek mei folksferhalen út Frjentsjerteradiel, optekene en foarlêzen troch Jetske Bilker, Neeltje Bonnema en Mindert Wijnstra. Friestalig
€ 7,50
10-07-2010
Yn Bylsma syn kremearkes wurdt de lêzer net allinne de mearkewrâld ynlutsen, mar ek op absurdistyske wize konfrontearre mei de wrâld fan hjoed. Friestalig
€ 7,50
20-04-2017
Deze uitgave bevat alle door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten uit de bundel Fan oer see en fierder / Platina de zee.
€ 8,00
11-03-2009
De aventueren fan Durk Snoad en syn singeliere húshâlding, it bêst ferkochte boek út de Fryske literatuer. Friestalig.
€ 8,25
10-06-2016
In magysk en tige spannend fantasyferhaal yn it sjenre young adult fiction fan de hân fan de populêre skriuwster Kathy Reichs. Friestalig
€ 10,00
01-05-2014
Seis ferhalen en in oersetting, live opnommen op de Horrortour fan Regaad. Friestalig
€ 4,00
04-04-2009
Yn dit boek binne seis ferhalen oer de tûke speurder Mentha Minnema byinoar brocht. Bern hiene ideeën foar de plot oandroegen en doe binne de trije skriuwers oan it wurk gien. Friestalig. Leeftijd: 9+
€ 4,00
13-03-2010
Dyn bêste freon ferhuzet en dyn suster Lidewij is der wis fan dat in seurderige âldman neist dy komt te wenjen. It pakt hiel oars út. Friestalig. Leeftijd: 10+
€ 6,00