fries (113)

24-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Piet Braam: Frou Hoekstra, Nocht oan libben, Hendrikje fan Lammerts Durkje, Minsken dy bin op 'e rin, Fan'e leafde moat ik't ha
€ 9,95
24-03-2014
De hoogtepunten uit het prachtige repertoire waarmee Gerben van der Zwaag, alias Siebren's Matsje het Friese publiek onbedaarlijk heeft laten lachen.
€ 9,95
10-07-2010
'Yn in foarich libben haw ik in grut seeman west,' sei omke. Neffens muoike wie dat lichtsinnich praat. En doe't wy omke mei de kloet dwaande seagen... Friestalig
€ 9,00
11-07-2010
Om't it yn dizze roman net allinne giet om it wurk fan de polysje, de misdieden en de jacht op de dieders. De ferwurking troch de neibesteanden, harren reaksje op wat bard is, stiet like sintraal. Friestalig
€ 6,75
24-03-2014
Bijna 80 minuten Friestalige liedjes over Friesland en de 11 steden.
€ 9,95
20-04-2017
Deze uitgave bevat vier bundels met door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten. Let op: de bundels zijn ook los verkrijgbaar.
€ 19,00
04-04-2009
Ferset fan in heit tsjin de feroarings yn de tsjerke en de maatskippij en ferset fan in soan tsjin syn heit; it leveret in yndrukwekkende roman op. Friestalig
€ 12,00
12-09-2009
Hoe't Goasse Knop fan Molkwar himsels oan de duvel ferkocht, hokker singeliere foarfallen er tsjinkaam op syn libbensreis troch it Âlde Fryslân, watfoar skelmstikken as er begie en hoe't er raar oan syn ein kaam. Friestalig
€ 6,75
25-09-2014
Oan de ein fan de fyftjinde ieu is der rûnom yn Fryslân striid. De Skieringers fjochtsje tsjin de Fetkeapers. En dan ha je noch de hearen fan de ferskillende stêden: se rôvje en plonderje as se de kâns krije. Friestalig. Leeftijd: 10+
€ 6,00
26-05-2008
Lústerboek fan masterferteller Mindert Wijnstra. Friestalig. Leeftijd: 10+
€ 12,00
03-05-2011
Alve yntrigearjende, tragykomyske ferhalen dy't gauris in bizarre draai krije. Mei syn bytiden broeierige stim lûkt de skriuwer jo mei yn it ferhaal. Friestalig
€ 10,00
11-03-2009
In skilder siket in oare omjouwing om te wurkjen, it leafst sa ticht mooglik by see. Yn it havenstedsje fynt er lykwols mear as allinne wurkromte en nije ynspraasje, en giet ta op in domdryste leafdesrelaasje. Friestalig.
€ 7,50
03-02-2012
Jabik en Dieuwertje, skippers op in kontenerskip foar it Europeeske binnenwetter, kinne net mear farre fanwege de froast en brûke it stillizzen om te trenen foar de alvestêdetocht. It sil in bar aventoer wurde...
€ 5,00
24-03-2014
Deze uitgave bevat Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer, afgewisseld met liedjes van Piet Braam.
€ 9,95
24-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Piet Braam: De jeugd, Hat it libben doel, De barchen, Libbensrin, Jan en Mat in 't bobbelbad, Heal wize pake
€ 9,95