Ate Grypstra

Ate Grypstra (1973) wurket as dosint op in middelbere skoalle. Dêrneist is er skriuwer, oersetter en muzikant. Hy hat jierrenlang tahâlden yn de Westereen.