Disclaimer

Disclaimer

Beweringen en meningen, geuit in recensies, fora, chatomgevingen of op andere pagina's van Luisterrijk zijn niet die van (de redactie van) Luisterrijk, de webmaster danwel de internetprovider.

Luisterrijk produceert zelf geen luisterboeken maar fungeert als wederverkoper van het werk van derden (uitgevers). Om de inhoud van een luisterboek voor de aanschaf te kunnen beoordelen wordt de klant voorzien van zoveel mogelijk informatie. Hiertoe behoort onder andere een fragment (waarmee de stem van de spreker kan worden beoordeeld) en een uitgebreide beschrijving van het luisterboek, de omvang in megabytes, de lengte in minuten en seconden, alsmede recensies en verwijzingen naar de auteur(s), uitgever en/of inspreker(s).

De informatie op Luisterrijk wordt dagelijks c.q. regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen op ieder door ons gewenst moment, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luisterrijk. Voor zover het maken van kopieen is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, StII. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB).

Het is niet toegestaan de bij Luisterrijk gedownloade luisterboeken, fragmenten, beeldmateriaal en/of teksten te verspreiden en/of te verkopen op cd, op usb-stick, via internet, apps of enig ander medium. Elke download van Luisterrijk is op unieke wijze gepersonaliseerd en bevat informatie over de koper waardoor eventueel misbruik traceerbaar is.

Wijziging van deze clausule

Het is mogelijk dat Luisterrijk als gevolg van de reacties van zijn bezoekers of van wetswijzigingen deze Disclaimer aanpast. Luisterrijk raadt je aan deze pagina regelmatig te raadplegen.