Luistervoorbeeld

Einum

Auteur Froon Akker
Voorlezer Koos Tiemersma, Tryntsje Finnema
Speelduur 9u 0m 16s
€ 10,00

Beschrijving

Yn it djippe suden fan Kanada set in fûgeltsje útein mei de oerstek nei Europa. Tagelyk wurdt by in wenningstichting yn it noarden fan Nederlân in brief opsteld. Balansearjend op it snijflak fan lân en see leit Einum, in buertskip yn in lânskip fan boulannen mei op de achtergrûn in him yn rap tempo útwreidzjend havengebiet. Yn achttjin miniatueren wurdt in skets jûn fan de ynwenners: in keunstner dy't besiket de skimering tusken skaad en ljocht fêst te lizzen, in demintearjende frou, in famke dat de leafde ûntdekt, in boer dy't siket om in masteresse, in twilling dy't in troch it smookferbod troffen kafeetsje nij libben besiket yn te blazen.

Geandewei floeie al dy libbens yn elkoar oer en dan ynienen is dêr dy brief. En ferskynt in fûgeltsje oan 'e loft...

Inhoud
De tocht
Elsa Wientjes
Roan Hoogstraten
Casper Bosch
De tocht
Thomas Vermeer
Alie Bijker
Agnetha Kooiker
De tocht
Gustaaf Lienward
Gré Schievink
Klaas Kooiker
De tocht
Gesusters Pasveer
Berdi Nagtegaal
Lidy Winkelman
De tocht
Jente Hoogstraten
Wil Kooiker
Rindert Walburg
De tocht
Marja Verweij
Jop Hoogstraten
Jan Bijker

Details

ImprintFroonakker
UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 1 mei 2016
ISBN 9789460381102
Taal Fries
Speelduur 9u 0m 16s
Bestandsgrootte 489 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Recensies uit de pers

'Froon Akker heeft door de uitgangspunten en de constructie van zijn nieuwe roman, gecombineerd met een gedreven schrijfstijl een zeer boeiende roman afgeleverd.' (Literatuerside Jelle van der Meulen)

'Yn it earstoan krigetr men de yndruk dat it allegearre losse ferhalen binne fan minsken dy't letter miskien byinoar komme. Mar de relaasjes tusken de minsken wurde gauwernôch dúdlik en sa streame de personaazjes yninoar oer. En dêrmei wurdt it helder hoe keunstich it boek konstruearre is.' (Literêr blêd Ensafh)

'Neist de styl is ek de opset fan de roman bysûnder.' (Leeuwarder Courant)

'Einum biedt in filmyske blik op it libben yn in hojoeddeiske plattelânsmienskip. De ferteller lit ús yn de kunde komme mei de kleurrike bewenners yn in úthoeke fan in noardlike krimpregio. Yn elk haadstik sjogge wy it doarpke út it perspektyf fan in folgjend personaazje, wêrmei't de byinoar lâns en mei-inoar belibbe ferhalen yninoar ferfrissele wurde. De skriuwer hâldt de faasje deryn troch syn bysûnder fernijende fertelstyl. Mei humor, en ek each foar tragyk, hat er in wrachtich boek skreaun oer it moderne Fryslân.' (Sjuery Gysbert Japicxpriis 2015)

Over de auteur
Froon Akker

Koos Tiemersma (1952) waard bekend troch boeken as De ljedder en Ûnder wetter. De lêste jierren publisearde er ûnder de namme Froon Akker benammen digitaal. Yn 2015 waard syn roman Einum bekroand mei de Gysbert Japicxpriis.

Toon aanbod