Hupsakee en oare ferhalen

Hupsakee en oare ferhalen

'Yn in foarich libben haw ik in grut seeman west,' sei omke. Neffens muoike wie dat lichtsinnich praat. En doe't wy omke mei de kloet dwaande seagen... Friestalig

Auteur

Anders Rozendal

Spreker

Jacobus Knol

Speelduur

7 uur 12 min

€ 9,00

Beschrijving

'Yn in foarich libben haw ik in grut seeman west,' sei omke. Neffens muoike wie dat lichtsinnich praat. En doe't wy omke mei de kloet dwaande seagen...

Mei it fleurige 'Farre' begjint dizze ferhalebondel, dêr't alderhanne personaazjes yn foarbykomme. Jong en âld, en alles wat dêr tuskenyn sit. Elk, mei syn eigenaardichheden, tekoartkommings of wifelmoedigens, siket it paad troch it libben. Wolris op in wize dêr't men jin oer fernuveret of om skodholje moat. Guon fan 'e 60 ferhalen binne mankelyk, oaren spannend of mystyk. Mar humor spilet de boppetoan en faak sille jo glimkje om de nuveraardichheden dy't jo yn dit boek meibelibje.

Inhoud
1. Farre
2. Orizjineel
3. Petra
4. Hupsakee
5. Teplak
6. Roots
7. De kening
8. Fryske diken
9. Yn beweging
10. Spoekegat
11. Dit is 't
12. Bloem
13. De dichter
14. Kymfersmoarging
15. Hâlden en kearen
16. Frankryk yn Fryslân
17. Kassa
18. Lytse argewaasje
19. Promoasje
20. Ús held
21. De registers iepen
22. Sijbrands
23. Joshua
24. Mei-inoar kinne as de blommen
25. Âld sear
26. In gril
27. Auke's beafeart
28. Werskepping
29. Net oanstelle
30. Snobkont
31. Útsjoch
32. De hoeder
33. Mollefanger
34. Fuoi, mei net
35. Yn it ivoar
36. Dostojevski
37. Earst útsjen
38. Symbolyk
39. Simmerjûn
40. Cruise
41. Hoi man
42. In tiid fan wachtsjen
43. Diggelguod
44. Madame Isabey
45. It wolkom
46. Sutelaksje
47. Alter ego
48. In prachtige dei
49. Paadwizer
50. Foar master opslaan
51. Justjes fierder
52. Bistefreonen
53. Moeting op 'e treppen
54. Heit en soan
55. Swier
56. Keunstnershiem
57. Sykje nei wurden
58. De fûgelweide
59. It ferstân foarop
60. Neisit

Details

Imprint

KFFB

Uitgever

Audiofrysk

Publicatiedatum

10 juli 2010

ISBN

9789461499608

Taal

Fries

Speelduur

7 uur 12 min

Bestandsgrootte

300 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur

Anders Rozendal (1946) is in Fryske skriuwer. Anders is in pakesizzer fan dichter, romanskriuwer en mei-oprjochter fan de KFFB Anders Minnes Wybenga en waakse op yn Nes. Foar syn wurk by Philips yn Drachten hat er in soad banen hân, fan fytsmakker, fabryksarbeider en hy hat op in coaster fearn. Sûnt febrewaris 2006 leit er him alhiel ta op skriuwen. Rozendal wennet mei syn frou Corry Boelens, skriuwster fan de by de KFFB útkommen roman Paadsikers, yn Dokkum. (bron: Wikipedia)

Meer spreker Jacobus Knol Bekijk alles

Fries De Nacht

De Nacht

Elie Wiesel

€ 7,50