Abe de Vries

Foto Abe de Vries

Abe de Vries (1965) is ien fan de produktyfste dichters fan it lêste desennium. Yn syn fersen slacht er brêgen tusken tichtby en fier fuort, it noarden fan Fryslân en it easten en suden fan Europa, tradysje en fernijing, Fryske poëzij en wrâldliteratuer. Yn 2005 waard him foar syn twadde dichtbondel de Gysbert Japicxpriis takend.

Dizze útjefte befettet alle gedichten en oersettingen út de bondels De weromkommer yn it ûnlân (Bornmeer 2002), In waarm wek altyd (Bornmeer 2004), Under fearne goaden (Bornmeer 2006), Fangst fan 'e demoandolfyn (Bornmeer 2008) en Sprankeskyn (Friese Pers Boekerij 2010). De fersen wurde foardroegen troch de dichter sels.