Luistervoorbeeld

Jonge Friezen mei kulturele ambysje

Sympoasium ûnder de titel Fryslân en de wrâld 2.0 mei fjouwer lêzings oer ferskate aspekten fan (de ynfloed fan) Douwe Kalma
Auteur Jelle Krol, Abe de Vries, Durk Gorter, Meindert Reitsma
Spreker Jelle Krol, Abe de Vries, Durk Gorter, Meindert Reitsma
Speelduur 1u 33m 45s
€ 6,00

Beschrijving

It biedwurd 'Fryslân en de Wrâld' is hast in ieu âld. Yn dat biedwurd lizzen allerhanne idealen besletten dy't de jonge generaasje fan 1915 neistribbe: it Frysk de algemiene kultuertaal yn Fryslân, Fryske literatuer in selsstannige literatuer, kulturele ferheffing fan it folk, wrâldliteratuer oerbringe yn it Frysk, de blik rjochtsje op Ingelân en Skandinavië en net op Hollân - en mear.

Yn novimber 1915 rjochte de jonge Douwe Kalma (berne yn 1896) mei in oantal meistanners de Jongfryske Mienskip op om har idealen stal te jaan. De bloeitiid fan de Mienskip as organisearre klub duorre net sa lang, mar it losmakke élan late ta wat algemien de 'Jongfryske beweging' neamd wurdt.

Yn it Sirkwy Sympoasium komme nijsgjirrige aspekten fan de Fryske literatuer en kultuer oan de oarder. Yn 2015 kin it net oars of wy sjogge tebek op '1915', op wat Kalma losmakke, en ek nei wat de doetiidske ambysjes no foar ús betsjutte, ek mei it each op Kulturele Haadstêd 2018.

Opnames yn de Koperen Tuin, Ljouwert.

Ynhâld
1. Jelle Krol - 'En Kalma wie ús kening'. Kalma en syn Jongfryske Mienskip oan de ein fan de Earste Wrâldoarloch en krekt dêrnei
2. Abe de Vries - Wat Kalma losmakke. De dynamyk yn in minderheidstalige kultuer en de kulturele ambysjes ta 'fernijing'
3. Durk Gorter - Lytse talen as mienskipstaal en uteringen fan kultuer: Baskysk en Frysk ferlike
4. Meindert Reitsma - Skanomodu: in nije ympuls yn Fryslân: De opkomst fan in nije generaasje jonge Friezen

Details

ImprintSirkwy/Tresoar
UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 19 oktober 2015
ISBN 9789460381041
Taal Fries
Soort audioOverige spraak (hoorcollege, interview, discussie, audiotour)
Speelduur 1u 33m 45s
Bestandsgrootte 85 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden


Reviews van luisteraars

Login om review toe te voegen.
Over de auteur
Photo Jelle Krol

Drs. Jelle Krol (1957) is verbonden aan Tresoar, het historisch en letterkundig centrum van Friesland als collectievormer / vakreferent. Hij collectioneert voor Tresoar publicaties die betrekking hebben op het vakgebied moderne talen. Speciaal voor wat het Fries betreft, verwerft hij voor Tresoar ook collecties van particulieren, met name archieven van en over Friese schrijvers en dichters.

Hij publiceert over de Friese literatuur. Meest recent (2011) bezorgde hij samen met Tineke Steenmeijer de Samle fersen (Verzamelde gedichten) van D.A. Tamminga. Voor het Friese literatuur-geschiedenisboek Zolang de wind van de wolken waait (2006) schreef hij het hoofdstuk over de jaren 1915-1945. Hij recenseerde Fries proza voor de Leeuwarder Courant en samen met P. van der Zee vertaalde hij het Beowulf uit het Oudengels in het Fries.

Toon aanbod