Luistervoorbeeld

Dy't in hûs fynt op 'e wyn

Gedichten 2002-2010
Auteur Abe de Vries
Spreker Abe de Vries
Speelduur 4u 34m 2s
€ 8,25

Beschrijving

Dizze útjefte befettet alle gedichten en oersettingen út de bondels De weromkommer yn it ûnlân (Bornmeer 2002), In waarm wek altyd (Bornmeer 2004), Under fearne goaden (Bornmeer 2006), Fangst fan ’e demoandolfyn (Bornmeer 2008) en Sprankeskyn (Friese Pers Boekerij 2010). De fersen wurde foardroegen troch de dichter sels.

Ynlêzen troch de skriuwer Abe de Vries yn de studio fan Hans Wempe Muziekproducties yn De Hommerts.

Ynhâldsopjefte
1. A. BONDEL: De weromkommer yn it ûnlân (Bornmeer 2002)

It stille kaballah fan 'e tiid

DE FEARTEN FAN DYN WÊZEN

De weromkommer
2. 1. Brêgen fan raand izer en krûm hout yn 't sicht
3. 2. Oar plak, oare tiid, op reis
4. 3. Om frij paad ôf te smeekjen foar
5. 4. Underdak, hoteltsje yn deademanshuzen
6. De fearten fan dyn wezen
7. Igge
8. De himeldoarren fan it noarden
Twa fariaasjes op in feart
9. 1. Yn it tongerjen boppe Fûgeltsjebrêge
10. 2. Silsto mei grapkes, dy't ûndergongs
11. It ûnbedike bewâld
12. Maart

FERSEN FAN FERJITTEN

Fersen fan ferjitten
13. 1. De wide moarn seit neat
14. 2. As Jo it nochris besykje wolle
15. 3. It winterljocht komt foarby mei
16. 4. De jûn, fergiele Polaroid,
17. 5. As de winterfjoeren op de terpen brâne
18. De wjittring Ried
19. It mealt him
20. Finne
21. Oer it útmoardzjen fan lytse brêgen
22. Erfdiel
23. Reager
24. Foarryp
25. Tichte blom fan iis en bloed
26. Alde Leane
27. De oanmerker
28. Tusken dy en my
29. Ierappels
30. Landrover
31. Fjoeren see
Yn memoriam
32. 1. Seisentweintich desimber
33. 2. Sa't dizze dei it wytguod opteart
34. 3. De seilen al fierder as eagen sjen kinne
35. 4. Grut hie it kommen en it gean

IT SLACHTBLOK, DE SEE

Nachten op de grins fan dream en dei
36. 1. Lyts man rûgelje ik út de memmepolder
37. 2. It wie in oare, like tsjustere nacht en in oare
38. 3. De ferlittenens fan in wegrestaurant, en i treint
39. 4. En is it wier dat de brêgeman
40. Wynmoanne yn Hollân
41. Draaimûne
42. Lanlik solo
43. Ballade fan de modderen man
44. Yn in falstrik fan 'e wyn
45. Bitterbeibeam
46. U Zlatého Tigra
47. Przemysl
48. In inkeld neaken byld
49. It slachtblok, de see
50. It seineblêd sûst oer de krún

B. BONDEL: In waarm wek altyd (Bornmeer 2004)

51. GLEONE BOKSKACHELS & WEAKE IRENES

52. De hôving
53. Tongerkoppen
54. Gleone bokskachels & weake irenes
55. Frjemdling
56. Stientiid yn sliep
57. John Deere
58. Ferhaal helje
59. Mayday mids novimber
60. Swarte Hoanne

IT STRÂN FAN KUMULUS

61. Snie
62. Wat him sizze lit
63. Oer it haairak leit er it hea-ark del
64. Skets foar in boereroman
65. Readfintsje
66. Teackele syn hûs
67. De fuortgong
68. Utsjoch twa kanten út
69. Seedyksterfeartfisk
70. Ierde is de see te nacht

DJIP WEIKOMD WETTER

71. Op 'e flecht yn Amsterdam, twa dagen foar Krysttiid 2003
72. Barby yn in rôze sportwein
73. De talit-sône
In moai shot
74. 1. man rint, burd fol
75. 2. de poarte swaait iepen en yn it reade oan-en-út ljocht
76. 3. dizze man krije se der net ûnder
77. 4. makliker sein as dien
78. Sintraal Stasjon
79. Feest, Keizersgrêft
80. Twangbefel
81. In waarm wek altyd

HALO-MOANNE

Ta sliepen kuolje my
82. 1. Op wei fan Warschau nei Bialystok
83. 2. Hoe't se beropsmjittich I want it, I want it
84. Jou my myn suske
85. Andelka
86. Hotel Maria
87. What Valley, East-Sileezje
88. Foar dit Itaalje
89. Tsiende fan 'e wynmoanne
90. De lange wei nei Lauwerseach

HEE DO

91. Yn Jászberény
Hee do
92. 1. Yn 't sliepen, in nacht fan tachtich
93. 2. Marcus Aurelius syn Carnuntum foarby,
94. 3. Gjin trein komt nei de sulverstêd
95. 4. Op in eker, deaden, skansearre, rein
96. 5. Allinnich hâld ik de rivier net tsjin

C. BONDEL: Under fearne goaden (Bornmeer 2006)

ELKE OARE SEE AS UZES

Wytsingebrieven
1. 1. As in fûnk yn wrakhout wurdt it wei. Ljocht yn augustus.
2. 2. Goed om dy, Epimachus - sa heist dy neame kind -
3. 3. Wy binne besibbe, Epimachus, ek al witst der faaks neat fan.
4. 4. Swart as dit rút dat gjin blink fan stjerren keatst - as jimme
5. 5. Oan in igge, petearjend mei in geast yn in ferreinde fakânsje
6. 6. Fier draacht it risseljen fan 'e beammen, yn 'e simmers
7. 7. Ik stap nei bûten ta, tusken de snjitters yn, stek in sigret oan.
8. 8. Bekearling, kristen! Kinst dat net mei my lykfine? Lit my
9. 9. Koe ik mei oaremans eagen sjen! Yn immens hûd krûpe -
10. 10. De wyn smyt wetter tsjin it rút. De skuordoarren klapperje.
11. 11. te let. Tiid, dy narder, triuwt ús nei ús eigen tiid tebek.
12. 12. Dus oant sjen, Epimachus! Rin my op 'e nij tsjin it liif,

HÛDEN FOAR IN TINTE

13. Fleane kin ik as in wyld
14. Gjin oare fuery baarnt my yn
15. Wurd foar winter
16. Elegy / Reatille
17. Ruigoord
De jacht
18. 1. Wolken skowe yn sirkels om 'e brêge,
19. 2. Swannen en reidhinnen, wylde einen, jerken,
20. 3. Wifkjend, goaden, wa fan jim ik hawwe moat
Deadlines foar in nekrology
21. 1. Alles yn ûnstjoer stjert aloan,
22. 2. Oer it parkeardek fan Dirk van den Broek
23. 3. De hynsteblom is op syn fleurichst
Roptasyl
24. 1. Oare kant de treppen by Roptasyl,
25. 2. In hichtepunt fan simmertiid. Net út
26. 3. Wat is dit stadige dûnsjen fan see en ierde,
27. 4. Wie it gjin klisjee, ik soe it

IT TEKEN INGÛZ

28. Stasjon Sleaterdyk
29. Carstensz fear
30. Touchdown
31. Hûd en hôf
32. Evangeelje
33. Foar de greep
34. Borderliner

It teken Ingûz
35. 1. Winkend yn 't tsjuster de westlike râne:
36. 2. Syn Volvo fuortskiten, hat in backpacker
37. 3. Doe't ik fuortteach, koe 'k it lot
38. 4. Allinnich eagen
39. 5. It wieljen fan hjoed is mar in flueske
40. 6. Alles is floeiber, alles is brâning

ÛNDER FEARNE GOADEN

Under fearne goaden
41. 1. Skreaun yn it skaad fan in Russyske tsaar
42. 2. Werberne kristenminsken saaie har god út oer de stêd,
43. 3. Yn súdliker oarden better thús, lichtbepakt op reis
Hertslach
44. Rinnend sân
45. It Himfear

D. BONDEL: Fangst fan 'e demoandolfyn (Bornmeer 2008)

1. Tim, dyn lampionne wachtet
2. Untdekking: de opfeart
3. Ierappellân
4. De reade boer
5. Durk fan Penjum
6. Wy, te leedomsizzen
7. Ortus Sancte Marie
8. It âlde syl
9. Oan 'e see dêr't ús stêd op stie
10. Under dizze weareld
11. Fangst fan 'e demoandolfyn
12. Blauboarstke
13. It Starumer ljocht
14. Raffeltou út in see fierder
15. Greetsyl
16. Ut 'e djipte
17. Fataler
18. Dykshúske
19. Horti Principis I II III IV
20. As dit de tún net is
21. Tweintich sonnetten foar Maria, keninginne fan 'e Skotten XV

E. BONDEL: Sprankeskyn (Friese Pers Boekerij 2010)

1. PISON

De sielspaden
2. 1. Soe it wêze dat ik - net leauwich fan hûs út,
3. 2. "Wêr rinne de paden fan dyn inerlik doarmjen?"
4. 3. Wiskje de letters!
5. 4. Lit it molshûntsje bylje, it patrizepykje piipje,
6. 5. Oan de hege see achter de dyk frege ik: bedimje dy wat.
7. 6. Yn myn lien fan klaai op 'e wyn
Sân sakreminten
8. 1. Gjinien kin de tekens dwaan dy'tsto dochst.
9. 2. Safolle joust it iene en it miene fan dines,
10. 3. Is it de beweging fan dyn hân, de fêstichheid
11. 4. Myn djipste wûnen nimsto my net kwea ôf
12. 5. Wize frou, berne út de santich yn it ûnlan,
13. 6. Dy't ja seit, as in wylde rivier oerstreamt er
14. 7. Gjin Kyrie, mar de beammen allinken keal, sa

GIHON

15. Alles is iis en iis is alles
16. Strofen foar myn soan
17. Myn wrâld
18. Patsje
19. Roas fan myn hert
20. Sevillana
21. Op dyn útrop
22. As sy foar my knibbelje wol
De timpel
23. 1. Moarntiid
24. 2. Fieling
25. 3. Tinken
26. 4. Moed
27. 5. Krêft

28. HIDDÉKEL

Fier genôch foarút om werom te gean
29. 1. Net earder as doe't ik in rjochting wist -
30. 2. Hjoed befielt de gleie simmerwyn it each,
31. 3. Hat de see it geheim? Wat er opnimt, komt werom;
32. 4. Yn de tsjerketoer fermôgelje de ljedders,
33. 5. By in Jabbok tichteby de grutte Fjouwere
Further On Up The Road
34. 1. Achter in Hallumerhoeke fan de febrewarisnacht
35. 2. Hoefolle ieuwen achter my stiet it hûs op 'e terp
36. 3. Oan pún fallen binne de doarpen,
37. 4. "Nim dizze krite ôf fan syn rêd mei punten,"
38. 5. Ik riid troch stil lân, net opstannich nei syn aard.

39. PERATH

40. Faaks is dit it begjin fan de dwylsin
41. Binnenyn de rotsberch rêst de ôfgod
42. Noch bin ik net ferstoarn, noch bin ik net allinnich
43. Sonnet XLV
44. De kriten fan de Elzas
45. Lang libje!
46. Om te sizzen foar it sliepen

Details

ImprintFriese Pers Boekerij
UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 14 februari 2011
ISBN 9789461495259
Taal Fries
Soort audioLuisterboek
Speelduur 4u 34m 2s
Bestandsgrootte 270 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden


Reviews van luisteraars

Login om review toe te voegen.
Over de auteur
Photo Abe de Vries

Abe de Vries (1965) is ien fan de produktyfste dichters fan it lêste desennium. Yn syn fersen slacht er brêgen tusken tichtby en fier fuort, it noarden fan Fryslân en it easten en suden fan Europa, tradysje en fernijing, Fryske poëzij en wrâldliteratuer. Yn 2005 waard him foar syn twadde dichtbondel de Gysbert Japicxpriis takend.

Dizze útjefte befettet alle gedichten en oersettingen út de bondels De weromkommer yn it ûnlân (Bornmeer 2002), In waarm wek altyd (Bornmeer 2004), Under fearne goaden (Bornmeer 2006), Fangst fan 'e demoandolfyn (Bornmeer 2008) en Sprankeskyn (Friese Pers Boekerij 2010). De fersen wurde foardroegen troch de dichter sels.

Toon aanbod