Sigrid Kingma

Foto Sigrid Kingma

Sigrid Kingma (1989) docht in masterstúdzje Nederlânsk mei byfakken Frysk, is resinsint en dichteres, en is boppedat dwaande mei it skriuwen fan in berneboek.


Sigrid Kingma (1989) doet een masteropleiding Nederlans met Fries als bijvak, is recensent en dichteres en bovendien zelf bezig met het schrijven van een kinderboek: “De literatuer dêr’t ik it oer ha sil, is it wurk dêr’t ik mei grut wurden bin. Yn de lêzing sil ik sawol troch ferskillende berne-eagen as fan ferskillende ynstitúsjes út nei de berneliteratuer sjen, sadat it hiele fjild oan de oarder komt.”