Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 1 - 4

Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 1 - 4

Fjouwer lêzings oer de Fryske literatuer

Literatuer yn lytse talen; fiif romans fan ien fan de ynfloedrykste Fryske romanskriuwers fan de 20ste ieu; de berneliteratuer fan no en yn de takomst, en in nijsgjirrige streaming fan realistyske skriuwers. Friestalig

€ 7,50

Beschrijving

Literatuer yn lytse talen; fiif romans fan ien fan de ynfloedrykste Fryske romanskriuwers fan de 20ste ieu; de berneliteratuer fan no en yn de takomst, en in nijsgjirrige streaming fan realistyske skriuwers om it tydskrift de Blauwe Fedde hinne.

Lêzing 1 - André Looijenga
Literatuer yn lytse talen
Skriuwe yn in minderheidstaal, wat betsjut dat?

Sprekkers fan minderheidstalen beslane mei har taal minder domeinen fan it libben as sprekkers yn grutte of nasjonale talen. Der is fansels wol ferskil tusken Katalanen en Noardfriezen, en alles wat dêr tusken leit oan mooglike posysjes; it Frysk bygelyks nimt in middenposysje yn.
Wat betsjut dy situaasje foar de skriuwers yn lytse talen? Wurkje de beheiningen troch yn it literêr bedriuw, of lient de eigen taal him foar alles wat literêr mooglik is en kinne de skriuwers (troch oersettingen) de hiele wrâld berikke, as se mar kwaliteit ha?
Tink bygelyks ek oan de ûntwikkeling fan wurdskat yn in feroarjende wrâld en de ynfloed fan gruttere, dominante talen op it taalsysteem fan de lytse taal. En binne literêre teksten yn minderheidstalen oars as dy yn grutte talen, bygelyks yn tematyk of genre-kar? Hoe fergelykje de oare lytse talen har mei it Frysk?
Yn de lêzing sil de Fryske situaasje fergelike wurde mei dy fan it Lúksemboarchsk en it Friûlysk.

Lêzing 2 - Greet Andringa
Dien wurk
De fiif romans fan Koos Tiemersma

Yn it begjin fan de 21ste ieu skreau Koos Tiemersma yn heech tempo fiif boeken. Se steane los fan inoar, mar foarmje dochs ek in nijsgjirrich gehiel.
Greet Andringa besprekt se wiidweidich.

Lêzing 3 - Sigrid Kingma
Fryske berneliteratuer
Ûntjouwing en foarútsjoch oan de hân fan de lêste 20 jier

Begjin jierren 90 kaam der in hiele groep nije Fryske berne- en jeugdboekeskriuwers nei foaren, en oaren hiene har grutste suksessen. Tink oan Hanneke de Jong, Lida Dykstra, Auck Peanstra, Anny de Jong, Mindert Wijnstra en Eppie Dam. Foarbylden fan resint talint binne Thys Wadman (De oerwinning fan Tido Houtsma) en Ate Grypstra (It beest fan de Westereen). Wat hawwe sûnt 1990 de ûntwikkelingen fan de Fryske berneliteratuer west? Is der in ferskowing yn tema's en binne de maatskiplike feroaringen ek werom te finen by de boeken? Hoe stjoere útjouwerijen it oanbod en hoe kin it dat de jeugdboeken sa sunich fertsjintwurdige binne? Mar boppedat: wat fine bern sels eins fan Fryske berneboeken en hokker tema's hawwe se ferlet fan? Antwurden op dizze fragen sille it paad bleatlizze dat de Fryske berneliteratuer kuierje moatte sil foar de takomst.

"De literatuer dêr't ik it oer ha sil, is it wurk dêr't ik mei grut wurden bin. Yn de lêzing sil ik sawol troch ferskillende berne-eagen as fan ferskillende ynstitúsjes út nei de berneliteratuer sjen, sadat it hiele fjild oan de oarder komt."

Sigrid Kingma docht in masterstúdzje Nederlânsk mei byfakken Frysk, is resinsint en dichteres, en is boppedat dwaande mei it skriuwen fan in berneboek.

Lêzing 4 - Nyk de Vries
Raffelich realisme
Nije streaming fan in jonge generaasje skriuwers

De finish-lêzing fan de Literêre 4-Stêdetocht giet oer in nijsgjirrich ûnderwerp dêr't net earder ûndersyk nei dien is.

Begjin 1996 sette in lyts groepke studinten yn Grins útein mei in literêr tydskrift yn it Frysk. It begûn as in aardichheidsje, mar as tydskrift krige de De Blauwe Fedde stadichoan mear lêzers. It waard in poadium foar in nije generaasje fan jonge skriuwers, dy't net de barrikaden opsochten, mar op iroanyske wize skreaunen oer it deistich libben, mei al syn banaliteiten, rare setten en humor. De Blauwe Fedde hat bestien oan de ein fan 2002 ta, mar mooglik is der in nije Frysk literêre streaming út ûntstien.

Nyk de Vries, studint skiednis yn dy tiid, wie der sels by. Hy beskriuwt de beweging en jout syn fisy op de takomst fan de Fryske literatuer, de mooglikheden foar fernijing en de tapassing fan de nije media troch skriuwers. Hy is û.o. bekend as performer fan 'proazagedichten', hiel koarte ferhalen. Syn nijste bundel hjit: De dingen gebeuren omdat ze rijmen.

Details

Imprint

Audiofrysk

Uitgever

Audiofrysk

Publicatiedatum

3 mei 2012

ISBN

9789460380662

Taal

Fries

Speelduur

4 uur 40 min

Bestandsgrootte

293 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur

André Looijenga (1983) is winner fan de Jongereinblog 2011.Greet Andringa (1971) debutearre yn juny 1999 yn Trotwaer mei it ferhaal De earste kear. Dêrnei gyng it hurd; njonken Trotwaer publisearre se yn it Frysk Skriuwerskalinder-boek 2003 en yn literêr tydskrift Hjir. Har debút yn boekfoarm wie yn augustus 2003 mei de ferhalebondel De diggels fan Che.

Greet Andringa docht mei oan de ‘Fryske Modernen’, in inisjatyf om nij Frysk skriuwtalint te stimulearjen. Se is dwaande mei it skriuwen fan in familieroman. It leit yn de bedoeling dat de roman yn 2007 ferskine sil.

Yn 2005 makke Greet Andringa diel út fan de sjuery dy’t de Rely Jorritsma-prizen takend. Sûnt 2002 hat se in sit yn de redaksje fan literêr tydskrift Hjir. Greet Andringa (1971) debuteerde in juni 1999 in Trotwaer met een verhaal De earste kear. Daarna ging het snel; naast Trotwaer publiseerde ze in het Frysk Skriuwerskalinder-boek 2003 en in het literaire tijdschrift Hjir. Haar debuut in boekvorm was in augustus 2003 met de verhalenbundel De diggels van Che.

In februari 2008 verscheen Libben reach, het boek over drie generaties van de familie Wiggersma. Rode lijn in het verhaal zijn de ervaringen van Geeske, een jonge vrouw die per ongeluk (of juist niet, dat blijft lang een geheim) haar dochtertje van de trap smijt. Geeske gaat op zelfonderzoek uit en komt terecht bij haar grootouders, twee mensen met een opmerkelijke achtergrond.

Naar aanleiding van de verschijning van Libben reach organiseerde de Friese Pers Boekerij een thema-avond over de mythe van de gelukkige familie. In 2005 maakte Greet Andringa deel uit van de jury van de Rely Jorritsma-prijs. Sinds 2002 is ze redactielid van het literaire tijdschrift Hjir.Sigrid Kingma (1989) docht in masterstúdzje Nederlânsk mei byfakken Frysk, is resinsint en dichteres, en is boppedat dwaande mei it skriuwen fan in berneboek.
Sigrid Kingma (1989) doet een masteropleiding Nederlans met Fries als bijvak, is recensent en dichteres en bovendien zelf bezig met het schrijven van een kinderboek: “De literatuer dêr’t ik it oer ha sil, is it wurk dêr’t ik mei grut wurden bin. Yn de lêzing sil ik sawol troch ferskillende berne-eagen as fan ferskillende ynstitúsjes út nei de berneliteratuer sjen, sadat it hiele fjild oan de oarder komt.”Nyk de Vries is schrijver en muzikant. Met zijn prozagedichten, ultrakorte absurde verhalen, treedt hij regelmatig op, veelal ondersteund door muziek. Eind 2011 verschijnt zijn nieuwe bundel De dingen gebeuren omdat ze rijmen bij De Arbeiderspers. Naar aanleiding hiervan staat hij veelvuldig op de planken, o.a. op Crossing Border 2011 waar de 3voor12-redactie hem van de optredende schrijvers de hoogste waardering geeft.

Meer auteur André Looijenga Bekijk alles

Fries Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 1: Literatuer yn lytse talen
€ 5,00

Meer auteur Greet Andringa Bekijk alles

Fries Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 2: Dien wurk
€ 5,00
Fries De diggels fan Che

De diggels fan Che

Greet Andringa

€ 6,75

Meer auteur Sigrid Kingma Bekijk alles

Fries Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 3: Fryske berneliteratuer
€ 5,00

Meer auteur Nyk de Vries Bekijk alles

Tagelyk

Tagelyk

Nyk de Vries, Artvark Saxophone Quartet

€ 11,99
Fries Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 4: Raffelich realisme
€ 5,00

Meer spreker André Looijenga Bekijk alles

Fries Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 1: Literatuer yn lytse talen
€ 5,00

Meer spreker Greet Andringa Bekijk alles

Fries Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 2: Dien wurk
€ 5,00
Fries De diggels fan Che

De diggels fan Che

Greet Andringa

€ 6,75

Meer spreker Sigrid Kingma Bekijk alles

Fries Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 3: Fryske berneliteratuer
€ 5,00

Meer spreker Nyk de Vries Bekijk alles

Tagelyk

Tagelyk

Nyk de Vries, Artvark Saxophone Quartet

€ 11,99
Fries Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 4: Raffelich realisme
€ 5,00