Blomlêzing út 'e Spaanse poëzij

Blomlêzing út 'e Spaanse poëzij

yn de Fryske oersetting fan Klaas Bruinsma

Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it prachtige dat Spaanse dichters troch de ieuwen hinne skreaun hawwe, yn krêftige, linige fersrigels. Friestalig

Auteurs

Klaas Bruinsma, Pablo Neruda

Spreker

Klaas Bruinsma

Speelduur

3 uur 15 min

€ 6,75

Beschrijving

Mar in hantsjefol oersettings besteane der yn it Frysk fan Spaanstalige poëzij. Dizze bondel foeget dêr gâns in tal fersen oan ta.

Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it prachtige dat Spaanse dichters troch de ieuwen hinne skreaun hawwe, yn krêftige, linige fersrigels.

De earste gedichten binne al út it iere begjin fan de sechstjinde ieu, en geande troch de tiid hinne einiget de oersetter mei in noch libbene dichter út Nicaragua, dy’t yn syn eigen lân sjoen wurdt as de belangrykste dichter op dit stuit yn Latynsk-Amearika. De treflike, wieldrige Spaanske gedichten binne in genot om te lêzen en de skientme fan de Fryske fertalingen foeget der in diminsje fan eigenens oan ta. Al mei al in oanwinst foar ús hieltyd waaksjende Fryske bibleteek.

Ynhâld
Foarwurd

I Garcilaso de La Vega (1501-1536):
1. Carpe Diem

II Fernando de Herrera (1534-1597):
2. Dilemma

III Sint Johannes fan it Krús (San Juan de la Cruz, 1542-1591):
3. Ik gong yn donk’re nacht
4. Liet fan de libb’ne flam fan Minne

IV Francisco de la Torre (±1460-±1504):
5. Nachtbea

V Lope de Vega Carpio (1562-1635):
6. Sonnet nei Heechliet V: 2-7
7. Oan de Godlike Hoeder

VI Juan de Arguijo (1560-1623):
8. Stoarm en stilte
9. Narcissus

VII Francisco de Medrano (1570-1607?):
10. Ik wit net

VIII Luís Martín de la Plaza (1577-1625):
11. See fan leafde

IX Pedro Espinosa (1578-1650):
12. Oan de Alderhillichste Faam Marije
13. Oer selskennisse

X Francisco de Quevedo (1580-1645):
14. Hoe gliidstû út myn hannen
15. It koarte jier fan ’t stjerlik libben fiert

XI Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639):
16. Hillige freonskip

XII Juan de Tassis (1582-1622):
17. Oan in sjongster

XIII Juan de Jáuregui (1583-1641):
18. Op in wrak op it strân fan de see

XIV Luís de Carrillo y Sotomayor (1585-1610):
19. Op de fluggens en it ferlies fan de tiid

XV Miguel de Barrios (1625-1701):
20. By de dea fan Rachel (Genesis XXXV: 19)

XVI Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870):
21. Jitris en Ienris
22. Geweld’ge weagen

XVII José Martí de Cuba (1837-1895):
23. De wjokte tsjelk

XVIII Rosalía de Castro (1837-1885) Galicia:
24. Ik wit net wat it is
25. Untwyk
26. De loft is gleon fan hjitte

XIX Miguel de Unamuno (1864-1936):
27. Kastylje
28. Op in doarpstsjerkhôf yn Kastylje
29. O dreamen
30. Widzesang
31. De moarn is foarbygien en hinne

XX Rubén Darío (1867-1916) Nicaragua:
32. It swalkjend liet
33. Needlot
34. Simfony yn griis grut
35. Núnder
36. Fers fan de hjerst

XXI Antonio Machado (1875-1939):
37. Meiskien

XXII Juan Ramón Jiménez (1881-1958):
38. Sliep
39. De roazebeam
40. De maitydsmoarn fan it krús
41. Himel
42. De wite moanne
43. Hjerst
44. De lêste reis, foargoed
45. Lokkich skepsel

XXIII Emilio Oribe (1893-1975) Uruguay:
46. Fûgels yn ’e nacht

XXIV Jorge Guillén (1893-1984):
47. It tiidsferrin
48. Dea omfierrens

XXV Juana Fernández Morales de Ibarbourou (1892-1979) Uruguay:
49. It wite hynder

XXVI Gerardo Diego (1896-1987):
50. De Venus mei de spegel

XXVII Dámaso Alonso (1898-1990):
51. It bloed
52. Sliepeleazens

XXVIII Emilio Prados (1899-1962):
53. Liet

XXIX Vicente Aleixandre (1898-1984):
54. De âld man en de sinne

XXX Jorge Luís Borges (1899-1986) Argentinië:
55. De oankomst
56. Herman Melville, skriuwer fan Moby Dick
57. ‘Ridder, Dea en Divel’, earste tekst, in sonnet
58. ‘Ridder, Dea en Divel’, twadde tekst yn pentámeters
59. De spegel
60. Oan in minder bekend dichter yn de blomlêzing
61. Oan de nachtegeal
62. It Goud fan de Tigers
63. Oan Susana Soca - sonnet 1
64. Oan Susana Soca - sonnet 2
65. Myn boeken

XXXI Federico García Lorca (1898-1936):
66. Liet fan de ruter
67. De moanne ferskynt

XXXII Pablo Neruda (1904-1973) Sily (Chile):
68. Oseaan
69. De grutte oseaan
70. De fisken en de drinkeling
71. Leviathan
72. Oade oan de sipel
73. Oade oan in fallen kastanje
74. De plicht fan de dichter
75. Wer ien (it giele hert)
76. De held
77. In ûnhâldbere tastân
78. En dochs beweech ik my!
79. Wilhelmina
80. Pottebakkerswinkel
81. De satrapen
82. Oade oan de Poëzij

XXXIII In priuwke fan Azteekske dichtkeunst:
83. It flechtich libben

XXXIV Vidal de Nicolas (1922-2005):
84. De sel by de see
85. Trein yn de nacht

XXXV Marcos Ana (1920):
86. It libben

XXXVI Dirk Kerst Koopmans (1906-1998) Nederlân:
87. Buenos Aires

XXXVII Ernesto Cardenal (1925) Nicaragua:
88. Psalm 22

Details

Imprint

Elikser

Uitgever

Audiofrysk

Publicatiedatum

26 september 2014

ISBN

9789460381027

Taal

Fries

Speelduur

3 uur 15 min

Bestandsgrootte

166 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur

Pablo Neruda (1904-1973) wordt beschouwd als een van de belangrijkste dichters van de twintigste eeuw. Hij kreeg in 1971 de Nobelprijs voor de literatuur.

Meer auteur Klaas Bruinsma Bekijk alles

Fries Pseudo-Homearus - De Striid tusken Froasken en Mûzen
€ 5,00

Meer spreker Klaas Bruinsma Bekijk alles

Fries Pseudo-Homearus - De Striid tusken Froasken en Mûzen
€ 5,00