Luistervoorbeeld

In aap klimt út de beam

Auteur Koos Tiemersma
Voorlezer Geartsje de Vries
Speelduur 7u 31m 49s
€ 9,00

Beschrijving

Bobo de aap is ûntsnapt út 'e dieretún om him nei wenjen te setten yn 'e bosk.
Dêr is er sûnder it te wollen tsjûge fan in frijpartijtsje yn de fiver. Hy klimt út syn beam, siket wat klean byelkoar, om ferklaaid as minske de wrâld yn te lûken. Even letter wurdt er opfongen troch de ôfkeurde learaar Norbert Schnabel, dy't him yntrodusearret by in nije, populistise beweging.
Dan giet it rap. Al gau dûkt Bobo op yn populêre praatprogramma's, rjochtet er út 'e snackbar fan Harrie Kroket wei in buertwacht op, komt er yn 'e kunde mei Spûky, de meast ûnsjogge hûn fan it lân, beswykt er foar de ferliedingen fan 'e leafde, om it mei alderhanne dubieuze útspraken úteinlik te skoppen ta listlûker fan de Nije Partij.

In aap klimt út 'e beam is in mei faasje en humor skreaune satire en foarmet in bitend kommentaar op in maatskippij dêr't ûnfrede foar master opslacht en de waan fan de dei regeart.

Details

UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 19 juni 2019
ISBN 9789460381270
Taal Fries
Speelduur 7u 31m 49s
Bestandsgrootte 303 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Recensies uit de pers

De Moanne: 'Om echte satire meist dan laitsje kinne, mar hellest dyn siel der ek oan iepen. De humor fan de satirikus byt en struit sâlt yn wûnen. Troch gebrûk te meitsjen fan absurdisme en humor docht Tiemersma dat ek.'

Schrijverspunt: 'In hearlik, flot skreaun boek.'

Over de auteur
Photo Koos Tiemersma
Koos Tiemersma

Koos Tiemersma (1952) waard bekend troch boeken as De ljedder en Ûnder wetter. De lêste jierren publisearde er ûnder de namme Froon Akker benammen digitaal. Yn 2015 waard syn roman Einum bekroand mei de Gysbert Japicxpriis.

Toon aanbod