De Reade Bwarre

De Reade Bwarre

Riemersma boartet mei syn lêzers, mei syn ferhalen en mei himsels as skriuwer. Hy jaget de boel yn de bulten. It harkboek bringt syn wrâld noch tichterby. Friestalig

Auteur

Trinus Riemersma

Spreker

Durk Hibma

Speelduur

25 uur 39 min

€ 19,50

Beschrijving

It kearnferhaal yn dit boek hannelet oer de bodzjende gerniershúshâlding Bosma, alias de Modderklauwers, op it Ferwerter klaailân. Dêrnêst is der de geheimsinnige sekte fan de 'Bwarristen' dy't de lear neifolget fan de reade boarre Boldgrim, de 'grutte ferneuker'.

In tredde ferhaalline fertelt de jeugdoantinkens fan it jonkje Tilly, it autobiografyske part fan it boek. Tuskentroch spylje parody op en polemyk mei histoaryske figueren út de Fryske beweging en literatuer, taalwittenskip en skiednis in rol.

It boek stelt ûnder oare troch de ôfwikende stavering it ideaal fan it Frysk as in folsleine kultuertaal yn de kiif. Riemersma doktere dy stavering út yn de tiid dat hy en oaren iveren foar fiergeande staveringsfernijing, dy't der yn 1980 by einsluten net kaam.

De Reade Bwarre wurdt algemien sjoen as it hichtepunt yn it wurk fan Trinus Riemersma. Hy krige der yn 1995 de Gysbert Japicxpriis foar.

Riemersma boartet mei syn lêzers, mei syn ferhalen en mei himsels as skriuwer. Hy jaget de boel yn de bulten. It harkboek bringt syn wrâld noch tichterby.

Details

Imprint

Koperative Utjouwerij

Uitgever

Audiofrysk

Publicatiedatum

9 augustus 2013

ISBN

9789460380839

Taal

Fries

Speelduur

25 uur 39 min

Bestandsgrootte

988 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur

Tr. Riemersma (1938-2011) was een van de bekendste Friese schrijvers. Riemersma is geboren en opgegroeid in Ferwert. Hij heeft de kweekschool gedaan en zijn mo B-akte Fries gehaald. In 1979 studeerde hij af in de Friese taal- en letterkunde en in 1984 promoveerde hij op het proefschrift Proza van het platteland.

Riemersma is heel zijn actieve leven werkzaam geweest in het onderwijs. Hij begon aan de lagere scholen van Gauw en Herbaijum. Later werkte hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de lerarenopleiding van de NHL Hogeschool. In 1996 nam hij afscheid van het onderwijs.

Trinus Riemersma staat bekend als een tegendraads schrijver. In de jaren 60 en 70 koos hij voor controversiële thema's en een soms ruw taalgebruik in zijn romans. Na de spellingwijziging van 1980 besloot hij een eigen spelling voor het Fries te gebruiken. In de jaren 80 maakte hij toch de overstap naar de officiële spelling.

Trinus Riemersma heeft tweemaal de Gysbert Japicxpriis gekregen: in 1967 voor zijn eerste roman, Fabryk, en in 1995 voor de roman De reade bwarre. Voor zijn korte verhalen heeft Riemersma zesmaal de Rely Jorritsmapriis gekregen. Sinds 2003 was Riemersma werkzaam voor de uitgeverij Venus. Ook schreef hij een column in de Leeuwarder Courant.

Meer auteur Trinus Riemersma Bekijk alles

Fries De fûgel

De fûgel

Trinus Riemersma

€ 6,00