Luistervoorbeeld

It is foar de hearen

Auteur Anny de Jong
Spreker Anny de Jong
Speelduur 2u 51m 33s
€ 6,00

Beschrijving

Oan de ein fan de fyftjinde ieu is der rûnom yn Fryslân striid. De Skieringers fjochtsje tsjin de Fetkeapers. En dan ha je noch de hearen fan de ferskillende stêden: se rôvje en plonderje as se de kâns krije. Wa wurdt de baas yn Boalsert? Mei haakbussen (grutte gewearen) en kanonnen fjochtsje se derom. Op libben en dea!
Yn dy roerige tiden slute Harm en Peke freonskip, al soene se eins fijannen fan elkoar wêze moatte.

‘Harm, wolsto de mannen har beurs ôfnimme?’
Harm rint nei de keaplju ta en stekt de hân út. Ien fan de mannen sjocht Harm skerp oan.
‘Wachtsje ris, bisto net dy feint yn dy herberge fan Boalsert? Wis, do bist it. Dat mist my net. Wat foar gemien spultsje spilesto, maat?’
Lilk pakt er Harm yn syn wammes. ‘Do smoarge ferrieder, do...’
‘Loslitte!’ De stim fan Tsjerk Walta bolderet troch de seal. ‘De sinten en fluch in bytsje.’
Stadich helje de mannen de beurs ûnder de jas wei. Wegerje hat gjin sin, mar it is dúdlik dat se it mei grutte tsjinsin dogge. De beide mannen sjogge ferachtlik nei Harm, wylst er de beurzen oankriget. Harm leget it jild mei in reade holle op de tafel. It wurd ferrieder sangeret him troch de holle. Hy is in ferrieder. In ferrieder?


Inhoud
1. Ynlieding
2. In berntsje mei twa hollen
3. In heksehan
4. Gjin tiid om in krus te slaan
5. De kop fan de romp
6. In goede reis nei hus
7. Yn it latyn
8. Skytmerakels
9. In fyftjinstiens muorre
10. Stoke dy oven
11. Sa machtich as de miggen
12. Feinten fan de hear
13. Ast de pomp melkst komt der ek wat ut
14. Oer myn lyk
15. Wer ien minder
16. De seine meinimme
17. Sile blinder
18. Wylde meunsters op de muorren
19. Folslein rjochtop
20. It is foar de hearen
21. Wat betsjut dat wurd

Details

ImprintAfûk
UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 25 september 2014
ISBN 9789460380983
Taal Fries
LeeftijdLeeftijd vanaf 10 tot 12 jaar
Soort audioLuisterboek
Speelduur 2u 51m 33s
Bestandsgrootte 156 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden


Reviews van luisteraars

Login om review toe te voegen.
Over de auteur
Photo Anny de Jong

Anny de Jong waard yn 1946 berne yn Tsjerkwert. Se learde oan de kristlike kweekskoalle te Snits ta ûnderwizeres. Neidat se slagge wie, wurke se fiif jier as ûnderwizeres yn Gaasterlân. Dêrnei krige se in beneaming oan de kristlike basisskoalle yn Bûtenpost, dy skoalle is se dêrnei trou bleaun. Se wennet mei har hûn en in tal siameeske katten yn Kollum.

Toon aanbod