Luistervoorbeeld

Op redens oer

Auteur Hylke Speerstra
Spreker Hylke Speerstra
Speelduur 8u 53m 2s
€ 10,00

Beschrijving

De grutte Fryske iiskampioenen fan de koartebaan wiene wrâldferneamd yn eigen gea. Nammen dy't trochlibje. Manlju en froulju dy't yn it begjin fan de 20ste ieu soms in hiele buorkerij mei lân en fee byinoar riden. Ja, it gie net allinne om de eare; yn earme tiden giet soms noch mear om it jild.

Sa foarmje har ferhalen ek in ôfspegeling fan de skerpe sosjale ferskillen en de bikkelhurde striid om it bestean yn de earste helte fan de 20ste ieu. Hjir binne froulju en manlju oan it wurd dy't witte fan bûgen en barsten, fan trochsetten en - somtiden - ek wolris in rare misslach. Op fersyk fan guon fertellers haw ik yn de earste en twadde printinge de nammen fan de fertellers net neamd. Nei oerlis mei de neibesteanden doch ik dat no wol. Mei eare en tagedienens. Want sy binne net allinne myn helden, se binne in foarbyld foar alle Friezen, ek foar de iisprofessionals fan hjoed...

Sterke karakters, en hoe sterk wiene se ek fan liif en lea. De 15 ynterviewden fan 1982 soene trochelkoar rom 88 jier wurde!

Ynhâld
Iisleafde - Anne Visser-van Keimpema (1893-1985) Himpens/Earnewâld
De deserteur - Hilbrand Rudolphy (1897-1989) De Gordyk
It ferbûn fan Beets - Pyt Dykstra (1895-1986) Nij Beets
De erflike ferplichting - Albert Koning (1907-1998) Nijetrine/Wolvegea
De faam fan Spaltenbrêge - Easger van der Meer (1889-1987) Grou/Akkrum
It geile iis - Bouke de Vries (1907-1988) Sint Nyk
De Alvestêderider - Abe de Vries (1907-1995) Dronryp/Parys
Sipke Castelein (1911-1995), Wergea/Warten
It koarte draachflak - Gepke Fokkema (1895-1986) Feanwâldsterwâl/Hurdegaryp
De fiifentweintich-gûne-rider - Piter Brouwer (1904-1985) Langwar/De Wylgen
It bline momint - Thys Klompmaker (1903-1987) Aldehaske
It wûnder fan Snikswaach - Jolle de Jong (1907-1989) Sniksweach
Jaap Slof (1902-2002) De Jouwer
Trije oan de stok - Marie de Groot (1911-1999) Wergea
Klompen - Pietsje Feitsma (1918-1991) Hilaard/It Hearrenfean

Details

ImprintFriese Pers Boekerij
UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 11 maart 2009
ISBN 9789461495730
Taal Fries
Soort audioLuisterboek
Speelduur 8u 53m 2s
Bestandsgrootte 388 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden


Reviews van luisteraars

Login om review toe te voegen.
Over de auteur
Photo Hylke Speerstra

Rasferteller Hylke Speerstra (1936) hat it Fryske folkslibben op in ûnferjitlike manier fêstlein yn boeken as Neaken en bleat foar de dokter en De oerpolder.

Der ferskynden earder iisferhalen fan him yn de bondel Op redens oer. (Ek as harkboek by Audiofrysk.) Hy hat ferskate kearen meidien oan de Alvestêdetocht.

Oer De Kâlde Krústocht: 'It is mear as in sportboek, it is in sosjaal dokumint fol hoop en wanhoop yn de krisisjierren, ferrie yn de oarloch, en fan leafde troch alle tiden hinne. En yn elk ferhaal lizze drama en humor perfekt by elkoar yn de slach.'


Hylke Speerstra (1936) is oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant en een van Frieslands meest gelezen schrijvers. Zijn boeken zijn vaak gebaseerd op interviews en historisch onderzoek.

Toon aanbod