Luistervoorbeeld

Sitebuorren, myn eigen paradys

Oantinkens
Auteur Auck Peanstra
Spreker Auck Peanstra, Oane Peanstra
Speelduur 6u 4m 26s
€ 8,25

Beschrijving

Dochs hat it gefoel fan bûtensteander wêzen myn jeugd net knoeid, ik hie Sitebuorren, myn eigen paradys. In wrâld dêr't ik my ûntjaan koe, dêr't de fantasije rom baan krije koe. Romte, frijheid en feiligens: in rykdom dy't foar gjin jild tekeap is.

Boppe wetter kommen brieven fan har mem binne foar Auck Peanstra oanlieding om de oantinkens oan it plak fan har jeugd op te skriuwen. Dy brieven jouwe in byld fan it erflik wrotten en wramen fan de boer en de noed om fee en bedriuw.
Fan dy noeden hat lytse Auck net witten, foar har wie it libben ien grut feest.

Ynhâld
Brieven fan mem
Oer de Grêft
Muzyk
Winter
Swier
Ungetiid
Nei skoalle ta
In stik bûter yn 'e brij
By pake en beppe
Mem har wurk
Folk op 'e pleats
Brief yn it Frysk
Nijichheden
Bisten foar de aardichheid
Yn it bûthús
Wetter
Heit en mem
Ungemakken
It moaiste boartersplak
Brief fan Bertha

Details

ImprintVenus
UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 19 december 2008
ISBN 9789461495013
Taal Fries
Soort audioLuisterboek
Speelduur 6u 4m 26s
Bestandsgrootte 347 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden


Reviews van luisteraars

Login om review toe te voegen.
Over de auteur
Photo Auck Peanstra

Auck Peanstra (Aukje Hoogland-Peenstra) (1954) die de oplieding ta beukerliedster en helle de L.U.-akte Frysk. Se wurket as skoaljuffer yn it basisûnderwiis. Op dit stuit (2007) oan de IBS Martenaskoalle yn Bitgummole.

Auck Peanstra is benammen bekend as skriuwster fan berneboeken mar se skriuwt ek wolris foar folwoeksenen. Njonken it proaza dat se skriuwt wurke se as skriuwster ek mei oan de learmetoade Frysk foar it basisûnderwiis: Studio F. Fierder is se ien fan de skriuwsters fan de Tomke-boekjes. Ek skriuwt se - al of net yn de mande mei oaren - revueteksten. Se wurdt gauris frege as ferhaleferteller.

Toon aanbod