Sitebuorren, myn eigen paradys

Sitebuorren, myn eigen paradys

Oantinkens

Boppe wetter kommen brieven fan har mem binne foar Auck Peanstra oanlieding om de oantinkens oan it plak fan har jeugd op te skriuwen. Friestalig.

Auteur

Auck Peanstra

Sprekers

Auck Peanstra, Oane Peanstra

Speelduur

6 uur 4 min

€ 8,25

Beschrijving

Dochs hat it gefoel fan bûtensteander wêzen myn jeugd net knoeid, ik hie Sitebuorren, myn eigen paradys. In wrâld dêr't ik my ûntjaan koe, dêr't de fantasije rom baan krije koe. Romte, frijheid en feiligens: in rykdom dy't foar gjin jild tekeap is.

Boppe wetter kommen brieven fan har mem binne foar Auck Peanstra oanlieding om de oantinkens oan it plak fan har jeugd op te skriuwen. Dy brieven jouwe in byld fan it erflik wrotten en wramen fan de boer en de noed om fee en bedriuw.
Fan dy noeden hat lytse Auck net witten, foar har wie it libben ien grut feest.

Ynhâld
Brieven fan mem
Oer de Grêft
Muzyk
Winter
Swier
Ungetiid
Nei skoalle ta
In stik bûter yn 'e brij
By pake en beppe
Mem har wurk
Folk op 'e pleats
Brief yn it Frysk
Nijichheden
Bisten foar de aardichheid
Yn it bûthús
Wetter
Heit en mem
Ungemakken
It moaiste boartersplak
Brief fan Bertha

Details

Imprint

Venus

Uitgever

Audiofrysk

Publicatiedatum

19 december 2008

ISBN

9789461495013

Taal

Fries

Speelduur

6 uur 4 min

Bestandsgrootte

347 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur

Auck Peanstra (Aukje Hoogland-Peenstra) (1954) die de oplieding ta beukerliedster en helle de L.U.-akte Frysk. Se wurket as skoaljuffer yn it basisûnderwiis. Op dit stuit (2007) oan de IBS Martenaskoalle yn Bitgummole.

Auck Peanstra is benammen bekend as skriuwster fan berneboeken mar se skriuwt ek wolris foar folwoeksenen. Njonken it proaza dat se skriuwt wurke se as skriuwster ek mei oan de learmetoade Frysk foar it basisûnderwiis: Studio F. Fierder is se ien fan de skriuwsters fan de Tomke-boekjes. Ek skriuwt se - al of net yn de mande mei oaren - revueteksten. Se wurdt gauris frege as ferhaleferteller.

Meer auteur Auck Peanstra Bekijk alles

Fries Kantsjeboard op Kurasao

Kantsjeboard op Kurasao

Auck Peanstra

€ 6,00
Fries It goud fan de Aboriginals
€ 5,50
Fries Tomke yn `e bistetún

Tomke yn `e bistetún

Auck Peanstra, Riemkje Hoogland-Pitstra

€ 10,00

Meer spreker Auck Peanstra Bekijk alles

Fries Kantsjeboard op Kurasao

Kantsjeboard op Kurasao

Auck Peanstra

€ 6,00
Fries It goud fan de Aboriginals
€ 5,50
Fries Tomke yn `e bistetún

Tomke yn `e bistetún

Auck Peanstra, Riemkje Hoogland-Pitstra

€ 10,00